Algemene voorwaarden

Hondenfotografie, IJslandse honden in de sneeuw

Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Opdrachtnemer: Marleen Verheul Fotografie

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de wederpartij en opdrachtnemer

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en de wederpartij.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

De aanbieding en/of offerte geldt tot 1 maand na dagtekening.

Opdrachtnemer kan bij druk of typefouten niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding van opdrachtnemer.

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Uitvoering overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Prijzen

De prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Betaling

Betaling vindt vooraf plaats door middel van overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Tegoedbon/kadobon

Een tegoedbon of kadobon kan alleen worden uitbesteed bij opdrachtnemer.
De bon is 2 jaar geldig na aankoopdatum.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, en mogen gebruikt worden voor porfolio of andere doeleinden.

Het (digitaal) verspreiden van de geleverde zaken door wederpartij zonder toestemming van opdrachtnemer is niet toegestaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan opdrachtnemer of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Te denken valt hier aan weersomstandigheden.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht aan derden door de wederpartij tijdens de opdracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de wederpartij aan opdrachtnemer verstrekt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit geldt tevens voor de gemaakte beelden door opdrachtnemer van wederpartij. Zie ook de privacy verklaring.

Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn opdracht.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.